Què és el Canal de denúncia de Pere Claver Grup?

El Canal de denúncia de Pere Claver Grup és la manera de denunciar o informar, de forma ràpida i senzilla, sobre qualsevol comportament inadequat que pugui afectar de forma negativa o perjudicar a les persones usuàries, treballadores, voluntàries, a les famílies i a tota persona relacionada amb Pere Claver Grup en general. Té l’objectiu de permetre iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures correctives i preventives que corresponguin. També pretén ser una via per resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta que pugui tenir transcendència penal.

El Canal denúncia és una eina que s’enmarca en la política de compliment normatiu de Pere Claver Grup. Mitjançant aquesta política es vetlla pel compliment estricte de la llei i alhora s’impulsa una cultura organitzativa que tingui com a principals vectors l’ètica i la sostenibilitat en totes les seves actuacions i en totes les seves dimensions: econòmica, social, ambiental, laboral i bon govern. Aquest comportament ètic i sostenible és el que s’exigeix a totes les persones integrants de l’organització i als seus proveïdors.

Quins fets podem denunciar a través del Canal de denúncia de Pere Claver Grup?
  1. Qualsevol incompliment o sospita d’incompliment de les normes internes de Pere Claver Grup i molt especialment del seu codi ètic o del seu codi de conducta. (veure portal de transparència de la web).
  2. Irregularitats financeres i comptables.
  3. Qualsevol incompliment o sospita d’incompliment de les lleis i altres normes que se’n derivin.

A títol il·lustratiu enumerem algunes de les possibles conductes que pots comunicar:

  • Casos de suborn i corrupció.
  • Conductes que atemptin contra la salut i la seguretat en el treball.
  • Conductes discriminatòries.
  • Assetjament sexual i/o laboral.
  • Estafes.
  • Casos de competència deslleial.
  • Conductes que atempten contra la salut i seguretat de les persones usuàries o ateses.

Atenció! No és un canal de queixes i reclamacions de la qualitat d’un servei o conflictes d’àmbit laboral.
En aquests casos, el canal corresponent el trobareu accedint a l’apartat contacte de la web.

Qui pot fer servir el Canal de denúncia de Pere Claver Grup?

El Canal de denúncia el poden fer servir totes les persones que tenen relació amb Pere Claver Grup, com persones usuàries, famílies, professionals, voluntàries, proveïdors, etc.

La persona que denuncia podrà identificar-se o no a criteri seu. Pere Claver Grup posa les mesures de confidencialitat per a protegir a la persona que denuncia i mantenir en secret la seva identitat.

Pere Claver Grup treballarà sempre des del dret de presumpció d’innocència, és a dir, la persona denunciada serà innocent fins que no sigui provat el contrari.

Com puc fer servir el Canal de denúncia de Pere Claver Grup?

Utilitza el següent formulari:


Procediment que segueix a la denúncia

Em preocupa l’assetjament que pateix el meu company.
Què puc fer?

Comunicans-ho

Explicans què succeeix a través del nostre canal de Denúncia de Pere Claver Grup

Revisem, valorem i derivem

S’envia la demanda al departament o àrea corresponent.
Òrgan gestor

Obrirem el procediment d’indagació

En funció d’allò que està establert al protocol del succés.
Òrgan instructor

Farem informe amb conclusions i mesures adoptades

Òrgan resolució

Procedirem al tancament i reflexió de millora de protocols

Procés de millora contínua

Registre de la denúncia

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content