Política de Privacitat

El titular de la pàgina web allotjada a la URL www.fundaciotallers.org (la pàgina”web”) és Fundació Privada Tallers de Catalunya (“Fundació Tallers”), les dades d’identificació de la qual són les següents:

  • Gran Via de les Corts Catalanes, 572, entresol. 08011 Barcelona
  • G-58710435
  • Telèfon: +34 93 392 23 11
  • Dades registrals: inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 372.


Accés a la web

L’Avís Legal regula l’accés a la web i la seva utilització per part de les persones usuàries.

L’accés a la pàgina web i la seva utilització comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure a la pàgina web.

Per tant, preguem a la persona usuària que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar aquesta web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar la pàgina web.


Utilització i funcionament de la web

La persona usuària es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin a la pàgina web.

Igualment, la persona usuària es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de malmetre, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament de la mateixa.

S’informa a la persona usuària que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si s’escau, la resta de polítiques de la pàgina web, Fundació Tallers es reserva el dret de limitar o suspendre el seu accés a la mateixa, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

Fundació Tallers fa els seus millors esforços per mantenir la pàgina web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts de la pàgina web degudament actualitzats. No obstant això, Fundació Tallers no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la pàgina web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés a la pàgina web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva dela persona usuària.

En el supòsit que es facin donacions, la persona usuària també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

Fundació Tallers no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda a la pàgina web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat de la pàgina web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, Fundació Tallers no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de la persona usuària que es derivi de l’accés o ús de la pàgina web.

La persona usuària respondrà dels danys i perjudicis que Fundació Tallers pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

 

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços cap a la nostra pàgina web

Qui que tingui intenció d’incloure en una pàgina web (“web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi a la pàgina de Fundació Tallers, haurà de sol·licitar-ho a Fundació Tallers i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb Fundació Tallers.

L’enllaç no implica que Fundació Tallers avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis de la pàgina web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Fundació Tallers procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat a la pàgina web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b)  Enllaços cap a altres pàgines webs

A la nostra pàgina web es poden incloure diferents enllaços que permetin a la persona usuària accedir a altres pàgines webs (“webs enllaçades”).

En cap cas, l’existència de pàgines webs enllaçades comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de Fundació Tallers amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà de les pàgines webs enllaçades. En conseqüència, Fundació Tallers no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions de les pàgines webs enllaçades; la persona usuària és l’única responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi


Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren la pàgina web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Fundació Tallers o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat de Fundació Tallers o dels seus llicenciants.

L’ús de la pàgina web per part de la persona usuària no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la pàgina web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a la persona usuària la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament de la pàgina web, els seus continguts o els signes distintius de Fundació Tallers.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Fundació Tallers, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.


Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals de les persones usuàries de la pàgina web es regulen a la Política de Privacitat.


Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.


Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content