Qualitat i medi ambient

Fundació Tallers, està certificada per les norma ISO9001 des de l’any 1999 (EC-0368/99)  actualment certificada per la norma ISO9001:2015 en tots els centres i totes les activitats de Desenvolupament, producció i lliurament de productes i serveis en el camp industrial de manipulats, jardineria i manteniment forestal; neteja d’espais i neteja viària, BPO (Business Process Outsourcing): (Tractament i Gestió Documental, Digitalització i Gestió de BBDD, Custodia d’arxius físics i destrucció certificada de documents, tractaments postals, així com a l’atenció a persones amb diversitat funcional. Serveis d’insercio laboral. En el centre de Santa Coloma de Gramenet. Aixi com Jardineria i Manteniment Forestal, atenció a les persones amb diversitat funcional i serveis d’inserció laboral en el centre de Badia del Valles

Estem certificats per la Norma ISO14001I(MA-0173/03) des de l’any 2003  actualment certificada per la normal ISO14001: 2015, per totes les activitats productives efectuades a l’organització Desenvolupament, producció i lliurament de productes en el camp industrial de manipulats, Serveis de jardineria i manteniment forestal; Neteja d’espais; Neteja viària; BPO (Business Process Outsourcing): (Tractament i Gestió Documental, Digitalització i Gestió de BBDD, Custodia d’arxius físics i destrucció certificada de documents, tractaments postals.

Estem certificats per la Norma ISO 15713:210 des de l’any 2021. Per a les activitats de: BPO (Business Process Outsourcing). Tractament i gestió documental, digitalització i gestió de BBDD, custòdia d’arxius físics, destrucció certificada de documents, tractaments postals.

Fundació Privada Tallers de Catalunya, desenvolupa altres activitats que no es troben dins de l’abast de les certificacions abans esmentades però a les que se’ls aplica els mateixos criteris definits per les certificacions ISO9001 i ISO14001 així com aquesta política. Les esmentades activitats són la Gestió de Deixalleries i Punts verds municipals, els Serveis de Tintoreries i la Formació Ocupacional per a col·lectius amb especials dificultats d’inserció.

Tota persona de l’equip de Fundació Tallers (FT) ha de tenir com objectius la plena satisfacció dels seus clients i assolir una bona rendibilitat en cadascun dels serveis prestats, en un entorn de sostenibilitat i respecte pel medi ambient i per la seguretat i salut laboral de tots els components de l’Organització.

La Política definida a continuació està pensada per que sigui el marc de referència per establir i revisar els objectius i fites de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, de Responsabilitat Social Corporativa i serà revisada de forma continuada per adequar-la a les necessitats.

Per això FT, amb el compromís ferm i proactiu de Gerència i tot l’equip Directiu i de col·laboradors, orienta la seva gestió a:
 • Adequar les nostres actuacions, procediments i processos a la lletra i l’esperit adoptats i recollits en la nostra Missió i en el nostre Pla Estratègic.
 • Documentar de forma clara i entenedora els serveis que a FT oferim i prestem als clients (persones o empreses) a través dels Centres Especials de Treball o del Servei d’Inserció – quan aquests no provenen del Servei d’Atenció a la Persona – i que reculli els terminis, els compromisos i les condicions acordades a fi de donar-ne compliment. Establir la signatura d’aliances, convenis o contractes des de l’ànim de la confiança i del compromís mutus– on s’explicitin els pactes acordats.
 • Documentar de forma clara i entenedora els Serveis d’Atenció a les Persones prestats per FT amb els terminis, els compromisos i les condicions acordades o emanades de la normativa, amb l’objectiu de complir amb els requisits legals aplicables així com amb les necessitats i expectatives de les persones ateses i/o de qui les representa.
 • Aportar els recursos raonables, necessaris i adequats per al compliment dels compromisos adquirits.
 • Estar convençuts que el Triangle format per la Qualitat en els serveis i els productes oferts, el respecte al Medi Ambient, i la Seguretat i la Salut dels Treballadors són indispensables per garantir el nostre futur: la viabilitat de l’Organització.
 • Facilitar que totes les persones de l’Organització coneguem i ens comprometem amb la Qualitat, el respecte al Medi Ambient i a la Detecció i Protecció dels Riscos Laborals, així com amb d’altres valors com la Participació, el Treball en equip, l’Orientació al Client, i el Desenvolupament de la Persona. Crear i potenciar canals de comunicació i d’informació adequats per a la sincronia i harmonització de tota l’organització.
 • Assegurar-nos que els serveis prestats i els productes que realitzem a FT s’ajusten en el moment a la legalitat vigent, a més d’altres normes o indicacions que a l’Organització determinem, superant els estàndards de compromís i de responsabilitat pel que fa a la sostenibiltat i a l’excel·lència.
 • Promoure la contractació de proveïdors que compleixin amb els principis de conducta i actuació en l’àmbit dels Drets Humans, el Treball, el Medi Ambient i la Lluita contra la Corrupció definits en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. També és promourà la contractació de proveïdors que apliquin mesures d’igualtat de gènere, contractació de col·lectius vulnerables i conciliació de la vida personal i laboral
 • Aplicar de forma ràpida i adequada aquells elements optimitzadors provenint d’accions preventives o de propostes de millora.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 1573
 • Donar resposta ràpida, adequada i satisfactòria a les disconformitats, que han de ser considerades sempre una oportunitat de creixement organitzacional, tot engegant les accions correctores, per als productes o per als serveis no completament satisfactoris, des del moment que el motiu de la insatisfacció sigui conegut per nosaltres.
 • Fomentar la millora contínua en processos, productes, serveis, model de gestió i en les competències de les persones que formem part de l’Organització.
 • Facilitar i promoure Formació i Informació en Qualitat, respecte al Medi Ambient i en Prevenció de Riscos Laborals tant entre les persones d’atenció i suport com entre les persones ateses, amb la finalitat que tots esdevinguem agents de millora contínua i d’innovació en els tres camps.
 • Vetllar perquè totes les persones desenvolupem les nostres tasques i funcions en les condicions adequades, adoptant les mesures necessàries per a la identificació, avaluació, control dels Riscos Laborals i posterior minimització o eliminació.
 • Gestionar de manera sostenible i respectuosa amb les necessitats de l’entorn i del medi ambient.
 • Facilitar els recursos necessaris per al compliment i el desenvolupament de l’activitat preventiva.
 • Aconseguir que totes i cada una de les persones de FT estiguem implicats en l’aplicació d’aquestes polítiques.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content