Qualitat i medi ambient

Fundació Tallers, està certificada per les norma ISO9001 des de l’any 1999 (EC-0368/99)  actualment certificada per la norma ISO9001:2015 en tots els centres i totes les activitats de Desenvolupament, producció i lliurament de productes i serveis en el camp industrial de manipulats, jardineria i manteniment forestal; neteja d’espais i neteja viària, BPO (Business Process Outsourcing): (Tractament i Gestió Documental, Digitalització i Gestió de BBDD, Custodia d’arxius físics i destrucció certificada de documents, tractaments postals, així com a l’atenció a persones amb diversitat funcional. Serveis d’insercio laboral. En el centre de Santa Coloma de Gramenet. Aixi com Jardineria i Manteniment Forestal, atenció a les persones amb diversitat funcional i serveis d’inserció laboral en el centre de Badia del Valles

Estem certificats per la Norma ISO14001I(MA-0173/03) des de l’any 2003  actualment certificada per la normal ISO14001: 2015, per totes les activitats productives efectuades a l’organització Desenvolupament, producció i lliurament de productes en el camp industrial de manipulats, Serveis de jardineria i manteniment forestal; Neteja d’espais; Neteja viària; BPO (Business Process Outsourcing): (Tractament i Gestió Documental, Digitalització i Gestió de BBDD, Custodia d’arxius físics i destrucció certificada de documents, tractaments postals.

Tota persona de l’equip de Fundació Tallers (FT) ha de tenir com objectius la plena satisfacció dels seus clients i assolir una bona rendibilitat en cadascun dels serveis prestats, en un entorn de sostenibilitat i respecte pel medi ambient i per la seguretat i salut laboral de tots els components de l’Organització.

La Política definida a continuació està pensada per que sigui el marc de referència per establir i revisar els objectius i fites de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals i serà revisada de forma continuada per adequar-la a les necessitats.

Per això FT, amb el compromís ferm i proactiu de Gerència i tot l’equip Directiu i de col·laboradors, orienta la seva gestió a:
 • Adequar les nostres actuacions, procediments i processos a la lletra i l’esperit adoptats i recollits en la nostra Missió i en el nostre Pla Estratègic.
 • Documentar de forma clara i entenedora els serveis que a FT oferim i prestem als clients (persones o empreses) a través dels Centres Especials de Treball o del Servei d’Inserció – quan aquests no provenen del Servei d’Atenció a la Persona – i que reculli els terminis, els compromisos i les condicions acordades a fi de donar-ne compliment. Establir la signatura d’aliances, convenis o contractes des de l’ànim de la confiança i del compromís mutus– on s’explicitin els pactes acordats.
 • Documentar de forma clara i entenedora els Serveis d’Atenció a les Persones prestats per FT amb els terminis, els compromisos i les condicions acordades o emanades de la normativa, amb l’objectiu de complir amb els requisits legals aplicables així com amb les necessitats i expectatives de les persones ateses i/o de qui les representa.
 • Aportar els recursos raonables, necessaris i adequats per al compliment dels compromisos adquirits.
 • Estar convençuts que el Triangle format per la Qualitat en els serveis i els productes oferts, el respecte al Medi Ambient, i la Seguretat i la Salut dels Treballadors són indispensables per garantir el nostre futur: la viabilitat de l’Organització.
 • Facilitar que totes les persones de l’Organització coneguem i ens comprometem amb la Qualitat, el respecte al Medi Ambient i a la Detecció i Protecció dels Riscos Laborals, així com amb d’altres valors com la Participació, el Treball en equip, l’Orientació al Client, i el Desenvolupament de la Persona. Crear i potenciar canals de comunicació i d’informació adequats per a la sincronia i harmonització de tota l’organització.
 • Assegurar-nos que els serveis prestats i els productes que realitzem a FT s’ajusten en el moment a la legalitat vigent, a més d’altres normes o indicacions que a l’Organització determinem, superant els estàndards de compromís i de responsabilitat pel que fa a la sostenibiltat i a l’excel·lència.
 • Aplicar de forma ràpida i adequada aquells elements optimitzadors provenint d’accions preventives o de propostes de millora.
Descarrega MA
Descarrega EC
 • Donar resposta ràpida, adequada i satisfactòria a les disconformitats, que han de ser considerades sempre una oportunitat de creixement organitzacional, tot engegant les accions correctores, per als productes o per als serveis no completament satisfactoris, des del moment que el motiu de la insatisfacció sigui conegut per nosaltres.
 • Fomentar la millora contínua en processos, productes, serveis, model de gestió i en les competències de les persones que formem part de l’Organització.
 • Facilitar i promoure Formació i Informació en Qualitat, respecte al Medi Ambient i en Prevenció de Riscos Laborals tant entre les persones d’atenció i suport com entre les persones ateses, amb la finalitat que tots esdevinguem agents de millora contínua i d’innovació en els tres camps.
 • Vetllar perquè totes les persones desenvolupem les nostres tasques i funcions en les condicions adequades, adoptant les mesures necessàries per a la identificació, avaluació, control dels Riscos Laborals i posterior minimització o eliminació.
 • Gestionar de manera sostenible i respectuosa amb les necessitats de l’entorn i del medi ambient.
 • Facilitar els recursos necessaris per al compliment i el desenvolupament de l’activitat preventiva.
 • Aconseguir que totes i cada una de les persones de FT estiguem implicats en l’aplicació d’aquestes polítiques.
 • La Política és difosa i coneguda per tot el personal de FT i està a disposició del públic en general a la pàgina web www.fundaciotallers.org

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart